نام نرم افزار : زلال معرفت / دفتر مدیریت عبادت
سال تولید و نشر : ۱۳۸۷
به سفارش : گروه مشاوران جوان استانداری کرمانشاه/ و کانون دانش آموختگان طرح ولایت

توضیحات: سلسله نرم افزار های زلال معرفت، یک مجموعه نرم افزار جانبی برای همایش هایی با همین نام است که توسط استانداری کرمانشاه طراحی واجرا گردید. برای امتداد محتوا و آموزه های مد نظر همایش ها، نرم افزار هایی در همین راستا تهیه و تولید گردید که در زمان برگزاری این سلسله نشست ها در اختیار شرکت کنندگان این همایش ها قرار می گرفت. دفتر مدیرت عبادت اولین برنامه ارائه شده می باشد که به شرح و بیان شیوه های صحیح عبادت و رابطه آن با زندگی دنیوی و اخروی افراد می پردازد.