نام نرم افزار : نرم افزار گزارش کار کانون نخبگان

سال انتشار :۱۳۸۸

به سفارش : بنیاد ملی نخبگان / و سازمان حوانان

توضیحات : نرم افزار گزارش کار کانون نخبگان به سفارش بنیاد ملی نخبگان و سازمان حوانان جهت ارائه گزارش کارهای سالانه و ماهانه به مسئولین بالارتبه ساخته شده است و کلیه خدمات انجام شده این سازمانها را به اداره کل سازمان تربیت بدنی جوانان و استانداری تحویل می دهد. این نرم افزار به صورت تک محصولی به مشتری ارائه شد و به صورت تیراژ متعدد و تعداد بالا، تکثیر نگردید.